คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

ประกาศต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหา

ประกาศ ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี

ประกาศ ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี

ประกาศ ฉบับที่ 3/2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดีเอกสารเผยแพร่/ประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์

ประกาศ ฉบับที่ 4/2564 เรื่อง ให้กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดีในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอชื่อจากบุคลากรเป็นโมฆะ

ประกาศ ฉบับที่ 5/2564 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในการดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี

ประกาศ ฉบับที่ 1/2565 เรื่อง ยกเลิกการหย่อนบัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี และปรับเปลี่ยนเป็นการเสนอชื่อผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต

ประกาศ ฉบับที่ 2/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 

ประกาศ ฉบับที่ 3/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามฯ และกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาฯ และหลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์

ประกาศ ฉบับที่ 4/2565 เรื่อง เลื่อนกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ และสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาฯ

ประกาศ ฉบับที่ 5/2565 เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 3/2565 และยกเลิกข้อความในประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 5/2564

ประกาศ ฉบับที่ 6/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี และกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดีและหลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์

 

สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของคณะโบราณคดี

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์การดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) รุ่น 7 พ.ศ.2562

รายงานการตรวจประเมิน (Feedback Report) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่น 7

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของคณะโบราณคดี

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2562-2566 (ฉบับปรับปรุง : เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

ผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 - 2579 เฉพาะช่วง 5 ปีแรก พ.ศ.2565-2569

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ต่อการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี มีดังนี้   

                  (1) ผลการดำเนินงาน และประสิทธิภาพของผลงาน ในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง (Performance outcomes)  

                  (2) สมรรถนะ ความสามารถในการบริหารงาน การบริหารจัดการในด้านต่างๆ อาทิ การเงิน งบประมาณ บุคลากร อัตรากำลัง ฯลฯ 

                  (3) การปรับปรุงและพัฒนาคณะให้มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine