คู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ

คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุงในส่วนของการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบฟอร์ม ปค.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

แบบฟอร์ม ปค.2 ผลการดำเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน

แบบฟอร์ม ปค.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

แบบฟอร์ม ปค.4 แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร)

แบบฟอร์ม ปค.5 แบบรายงานความเป็นผู้นำ (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน (โดยหัวหน้าส่วนงาน)

แบบฟอร์ม ปค.6 แบบรายงานแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของส่วนงาน

เอกสารอื่นๆ 

รูปแบบเล่ม รายงานผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ จะเชิญมาสนทนากลุ่ม 

แผ่นประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสอบถาม 

คู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ

คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ภาคผนวก

แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบฟอร์ม ปส.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

แบบฟอร์ม ปส.2 ผลการดำเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน

แบบฟอร์ม ปส.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

แบบฟอร์ม ปส.4 แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร)

แบบฟอร์ม ปส.5 แบบรายงานความเป็นผู้นำ (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน (โดยหัวหน้าส่วนงาน)

แบบฟอร์ม ปส.6 แบบรายงานความคืบหน้า/ความสำเร็จในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ

เอกสารอื่นๆ 

รูปแบบเล่ม รายงานผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ จะเชิญมาสนทนากลุ่ม 

แผ่นประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสอบถาม 

หลักเกณฑ์ การติดตาม และประเมินผลฯ

หลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ภาคผนวก

แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบฟอร์ม ปส.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

แบบฟอร์ม ปส.2 ผลการดำเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน

แบบฟอร์ม ปส.3 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx

แบบฟอร์ม ปส.4 แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร)

แบบฟอร์ม ปส.5 แบบรายงานความเป็นผู้นำ (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน (โดยหัวหน้าส่วนงาน)

แบบฟอร์ม ปส.6 แบบรายงานความคืบหน้า/ความสำเร็จในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ

เอกสารอื่นๆ 

รูปแบบเล่ม รายงานผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ จะเชิญมาสนทนากลุ่ม 

แผ่นประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสอบถาม 

Page 2 of 3

Joomla templates by Joomlashine