ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศต่างๆ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏฺบัติหน้าที่ของคณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2560

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2344/2560 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2529/2560 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบบ กลไก และมาตรการในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 238/2561 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การนำ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาใช้ในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การนำ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาใช้ในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ

คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แบบฟอร์ม ปค.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย)

แบบฟอร์ม ปค.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

แบบฟอร์ม ปค.4 แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร)

แบบฟอร์ม ปค.5 แบบรายงานความเป็นผู้นำ (Leadership)ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน (โดยหัวหน้าส่วนงาน)

เอกสารอื่นๆ 

รูปแบบเล่ม รายงานผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ จะเชิญมาสนทนากลุ่ม 

แผ่นประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสอบถาม 

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 3

Joomla templates by Joomlashine