ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2531

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องขอความร่วมมือในการกำหนดจำนวนแห่งและระยะในการดำรงตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530

ปฏิทินกำหนดการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิชา หน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แบบฟอร์มสรุปการเสนอชื่อ

แบบฟอร์มการเสนอชื่อ

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 (มาตราที่เกี่ยวข้อง)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการ สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2559

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 12 มกราคม 2560

สรุปขั้นตอนการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แบบฟอร์มข้อมูลประวัติฯ (ส.1) และสรุปการเสนอรายชื่อ (ส.2)

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                                         

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ       

 เอกสารประกอบการเสนอชื่อ

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้อง)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

แบบฟอร์ม ส.1

แบบฟอร์ม ส.1 PDF

แบบฟอร์ม ส.2

แบบฟอร์ม ส. 2 PDF

คำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร แทนตำแหน่งที่ว่างลงจำนวน 1 ตำแหน่ง

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 (มาตราที่เกี่ยวข้อง)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2559

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ

แบบฟอร์ม

  แบบฟอร์มข้อมูลประวัติฯ (ส.1) และสรุปการเสนอรายชื่อ (ส.2)

 

แบบฟอร์มข้อมูลประวัติฯ (ส.1) และสรุปการเสนอรายชื่อ (ส.2)  (File word)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine