ข้อบังคับการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ สถาบัน สำนัก

การดำเนินการสรรหา ผอ.ศูนย์ / สถาบัน / สำนัก

>>  หอศิลป์

>>   หอสมุดกลาง

>>  สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี     


 

แบบฟอร์มต่างๆ

  • ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ / สถาบัน / สำนัก

>> หอศิลป์

แบบฟอร์มต่างๆ

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ

 

                - ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

                - ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 2/2562 เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

                - ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 3/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง โดยส่วนงาน

                  - ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 4/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

                    - ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 5/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

                       - ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 6/2562 เรื่อง กำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาฯ และหลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์

 

เอกสารประกอบการเสนอชื่อ / การจัดทำวิสัยทัศน์

                - สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของส่วนงาน ต่อสำนักหอสมุดกลาง

                - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) สำนักหอสมุดกลาง

                - รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2560

                   (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) สำนักหอสมุดกลาง

                - สรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

(เป็นส่วนหนึ่งจากรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

แบบฟอร์มต่างๆ (File word)

 

แบบฟอร์มต่างๆ (File PDF)

 

 

 
 
 
>> ศูนย์คอมพิวเตอร์

 

 

 

 

แบบฟอร์มต่างๆ

คำสั่งแต่งตั้ง

 

 

ประกาศคณะกรรมการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี โดยส่วนงาน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 4/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 6/2563 เรื่อง กำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ผุ้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี และหลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 7/2563 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

เอกสารประกอบการสรรหา / ประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์   

สรุปสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของส่วนงาน ต่อสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อใช้ประกอบการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2561  (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เฉพาะในส่วนของรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 5ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566)

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการปฎิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การวางแผนการทำงานของส่วนงานจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แบบฟอร์มต่างๆ 

แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้สำควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำหรับส่วนงาน (แบบฟอร์ม ผ.1) PDF

แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้สำควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำหรับส่วนงาน (แบบฟอร์ม ผ.1) word

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine