คำสั่งแต่งตั้ง

       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ

ประกาศฉบับที่ 1/2565 เรื่อง กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

ประกาศฉบับที่ 2/2565 เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

ประกาศฉบับที่ 3/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอฯ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ประกาศฉบับที่ 4/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามฯ และกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาฯ และหลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์

 

 

สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจประเมิน (Feedback Report) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 5ปี  พ.ศ.2562-2566 (ฉบับปรับปรุง : เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 - 2579 เฉพาะช่วง 5 ปีแรก พ.ศ.2565-2569 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> คณะดุริยางคศาสตร์ ปี 2561

แบบฟอร์มต่างๆ

คำสั่งแต่งตั้ง  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์            

ประกาศคณะกรรมการสรรหา                                

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง  กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 2/2562 เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 4/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และกำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์

เอกสารเผยแพร่/เอกสารประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์

สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของคณะศึกษาศาสตร์

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560 (ฉบับปรับแก้หลังการประเมิน)

สรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) เฉพาะในส่วนของรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์

สรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

สรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีนานาชาติ

ประกาศของคณะกรรมการสรรหาฯ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 4/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามและผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง กำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และหลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์

เอกสารประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์ฯ 

สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของวิทยาลัยนานาชาติ

แผนพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ.2559-2563 

รายงานประจำปี2561 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562)

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) เฉพาะในส่วนของรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ 

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) เฉพาะในส่วนของรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ 

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 5 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2566)

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการปฎิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร

การสรรหาคณบดีคณะมัณฑนศิลป์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ

ประกาศต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหาฯ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 4/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามและผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง ปรับเปลี่ยนวันในการแสดงวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ และหลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วม

เอกสารประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์

สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของคณะมัณฑนศิลป์ 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562)   

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562)

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เฉพาะในส่วนของรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของคณะมัณฑนศิลป์

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 5 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2566) 

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการปฎิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การวางแผนการทำงานของส่วนงานจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของคณะมัณฑนศิลป์ 

Page 5 of 6

Joomla templates by Joomlashine