>>  คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2560

แบบฟอร์มต่างๆ

 
>> คณะดุริยางคศาสตร์ ปี 2557

แบบฟอร์มต่างๆ

คำสั่งแต่งตั้ง

           คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1272/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 4/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามฯ และกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาณ และหลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังวิสัยทัศน์

เอกสารประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์

สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของคณะวิทยาการจัดการ

รายงานประจำปี 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) เฉพาะในส่วนของรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)  เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 5 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2566)

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการปฎิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การวางแผนการทำงานของส่วนงานจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ 

>>  คณะมัณฑนศิลป์

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มต่างๆ

 

- ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

- ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

- ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

- สถานภาพ สถานการณ์ ความต้องการของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์

- รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556)

- ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามและผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 

แบบฟอร์มต่างๆ

 

 

 

 

Page 4 of 6

Joomla templates by Joomlashine