>>  คณะเภสัชศาสตร์

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มต่างๆ

 

คำสั่งแต่งตั้ง

ตำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 4/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง กำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ และหลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์

 

 

เอกสารประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์

สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2561 (1สิงหาคม 2561 – 31กรกฎาคม 2562) 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (1สิงหาคม 2561 – 31กรกฎาคม 2562)

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1ตุลาคม 2561 - 30กันยายน 2562) เฉพาะในส่วนของรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1ตุลาคม 2561 - 30กันยายน 2562) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 5ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566)

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการปฎิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

 

แบบฟอร์ม

>>  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

แบบฟอร์มต่างๆ

 

Page 3 of 6

Joomla templates by Joomlashine