รายงานผลการดำเนินงานรอบปีที่ 3 การปฏิบัติงานของอธิการบดี

เอกสารประกอบ

001                                             002                                                      003

004                                             005                                                      006

007                                             008                                                      009

010                                             011                                                      012

013                                             014                                                      015

016                                             017                                                      018

019                                             020                                                      021

022                                             023                                                      024

025                                             026                                                      027

028                                             029                                                      030

031                                             032                                                      033

034                                             035                                                      036

037                                             038                                                      039

040                                             041                                                      042

043                                             044                                                      045

046                                             047                                                      048

049                                             050                                                      051

052                                             053                                                      054

055                                             056                                                      057

058                                             059                                                      060

061                                             062                                                      063

064                                             065                                                      066

067                                             068                                                      069

070                                             071                                                      072

073                                             074                                                      075

076                                             077                                                      078

079                                             080                                                      081

082                                             083                                                      084

085                                             086                                                      087

088                                             089                                                      090

091                                             092                                                      093

094                                             095                                                      096

097                                             098                                                      099

100                                             101
 

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1817/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์)

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 107/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การนำ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2560) มาใช้ในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

คำสั่งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการในการสนทนากลุ่ม การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี

คำสั่งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแบบสอบถาม รวบรวม และประมวลผลในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี

 
 
 

                                                    รอบปีงบประมาณ                                                     

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

Page 2 of 6

Joomla templates by Joomlashine