รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

           1. แบบฟอร์ม ปม.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)
           2. แบบฟอร์ม ปม.2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)         
           3. แบบฟอร์ม ปม.3 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)       
           4. แบบฟอร์ม ปม.4 แบบรายงานความคืบหน้า/ความสำเร็จในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

         

เอกสารประกอบ

 
 
 วันที่ 3 มกราคม 2562

รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) 

            1. รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)
            2. 
ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เพิ่มเติม (ลงวันที่ 24 มกราคม 2563)   
            3. ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เพิ่มเติม (ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563)
               

 

เอกสารประกอบ

            1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
            2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
 

การสนทนากลุ่ม 
การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

1. กลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่เชิญมาสนทนากลุ่มและวิธีการเสนอชื่อ

2. กำหนดวัน เวลา การจัดสนทนากลุ่ม
(แยกตามส่วนงาน)

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะโบราณคดี

คณะมัณฑนศิลป์

คณะอักษรศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะดุริยางคศาสตร์

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิทยาลัยนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักหอสมุดกลาง

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

หอศิลป์

สำนักงานอธิการบดี

3. ขั้นตอนและตัวอย่างการดำเนินการในการสนทนากลุ่ม

4. แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม เป็นไฟล์ Word (แยกตามส่วนงาน)

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะโบราณคดี

คณะมัณฑนศิลป์

คณะอักษรศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะดุริยางคศาสตร์

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิทยาลัยนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักหอสมุดกลาง

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

หอศิลป์

สำนักงานอธิการบดี

 

หมายเหตุ กรุณาส่งแบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม มาที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งจัดส่งเป็น file word ที่ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รอบปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Page 4 of 6

Joomla templates by Joomlashine