ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศต่างๆ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฎิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1817/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์)

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 107/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์)

คำสั่งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการในการสนทนากลุ่ม การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การนำ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) มาใช้ในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คำสั่งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแบบสอบถาม รวบรวม และประมวลผลในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี

ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การนำ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาใช้ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 977/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช)

ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การนำ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาใช้ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

           - แบบฟอร์ม ปม.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
           - แบบฟอร์ม ปม.2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน
           - แบบฟอร์ม ปม.3 แบบรายงานผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
           - แบบฟอร์ม ปม.4 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559

2. รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ระหว่าง 23 มีนาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน

3. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

4. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

5. รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

6. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560

7. ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานที่สำคัญ ประจำปีการศึกษา 2556-2560

Page 3 of 6

Joomla templates by Joomlashine