การสนทนากลุ่ม 
การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

กำหนดวัน เวลา การจัดสนทนากลุ่ม (pdf)

ขั้นตอนการดำเนินการสนทนากลุ่ม (pdf)

แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
(วันที่ 17-19 มกราคม 2565)

คณะ / ส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (word) 

สำนักงานอธิการบดี (word)  

หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิการบดี (word)

สภาคณาจารย์และพนักงาน (word)

หมายเหตุ กรุณาส่งแบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม มาที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งจัดส่งเป็น file word ที่ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศต่างๆ

คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี

การสนทนากลุ่ม 

การตอบแบบสอบถาม

รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร


การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติหน้างานของอธิการบดี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ 1 ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี

เอกสาร หลักฐาน ประกอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี

ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2554

ประกาศ มศก. เรื่อง คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

คู่มือ ระบบการติดตาม ครวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการการปฏิบัิติงานของอธิการบดีฯ

แบบฟอร์มการเสนอชื่อกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการตอบแบบสอบถามและการสนทนา/สนทนากลุ่ม

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปีที่ 1 ของการปฏิบัติงาน (วันที่ 13 มี.ค.56 - 12 มี.ค.57)

 

 

ระบบประเมินการบริหารงานของอธิการบดี (สามารถประเมินภายในวันที่ 20 - 30 เมษายน พ.ศ. 2558) 

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ 2 ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง คู่มือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 

คู่มือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 

ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ ในรอบปีที่ 2 ของการปฏิบัติงาน 

แบบฟอร์มการเสนอชื่อกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการตอบแบบสอบถาม และการสนทนา/สนทนากลุ่ม

แบบฟอร์มแบบตอบรับเข้าร่วมสนทนา/สนทนากลุ่ม ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลอธิการบดีฯ (กรรมการสภามหาวิทยาลัย)

แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมสนทนา/สนทนากลุ่ม ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลอธิการบดีฯ (คณบดี ศูนย์ สถาบัน สำนัก กรรมการ และนักศึกษา)

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปีที่ 2 ของการปฏิบัติงาน (วันที่ 13 มี.ค.57 - 12 มี.ค.58)    

รายงานผลการดำเนินงานรอบปีที่ 2 การปฏิบัติงานของอธิการบดี

เอกสารประกอบ

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3  4  5  6 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 6

Joomla templates by Joomlashine