คำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง  กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 4/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ฯ

เอกสารประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์

สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของคณะเภสัชศาสตร์

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2561 (1สิงหาคม 2561 – 31กรกฎาคม 2562) 

รายงานการประเมินตนเองตามการดำเนินงานด้วยเกณฑ์ EdPEx (EdPEx-SAR) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1ตุลาคม 2561 - 30กันยายน 2562) เฉพาะในส่วนของรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1ตุลาคม 2560 - 30กันยายน 2561) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1ตุลาคม 2561 - 30กันยายน 2562) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 5ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566)

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการปฎิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การวางแผนการทำงานของส่วนงานจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่งแต่งตั้ง

 

 

ประกาศคณะกรรมการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี โดยส่วนงาน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 4/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 6/2563 เรื่อง กำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ผุ้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี และหลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 7/2563 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

เอกสารประกอบการสรรหา / ประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์   

สรุปสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของส่วนงาน ต่อสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อใช้ประกอบการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2561  (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เฉพาะในส่วนของรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 5ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566)

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการปฎิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การวางแผนการทำงานของส่วนงานจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แบบฟอร์มต่างๆ 

แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้สำควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำหรับส่วนงาน (แบบฟอร์ม ผ.1) PDF

แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้สำควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำหรับส่วนงาน (แบบฟอร์ม ผ.1) word

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

ประกาศของคณะกรรมการสรรหา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อผุ้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 4/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีฯ และกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาฯ และหลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์

 

 

 

เอกสารประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์

  สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

รายงานการประเมินตนเองตามการดำเนินงานด้วยเกณฑ์ EdPEx (EdPEx-SAR) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ประจำปีการศึกษา 2562

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เฉพาะในส่วนของรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของคณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 5 ปีพ.ศ.2562-2566 (ฉบับปรับปรุง : เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการปฎิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ต่อการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ 

แบบฟอร์มต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

 

ประกาศต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์          

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 3/2564 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 4/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และกำหนดการการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ฯ และหลักเกณฑ์การเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 5/2564 เรื่อง การปรับรูปแบบการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

 

เอกสารประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์

สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของคณะวิทยาศาสตร์

รายงานประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 

รายงานการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ EdPEx คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx (SAR) คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เฉพาะในส่วนของผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เฉพาะในส่วนของผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ.2562-2566(ฉบับปรับปรุง : เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564)

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยต่อการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รายงานผลวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยที่ปรึกษาโครงการ Silpakorn University Transformation

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

ประกาศต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหา

ประกาศ ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี

ประกาศ ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี

ประกาศ ฉบับที่ 3/2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดีเอกสารเผยแพร่/ประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์

ประกาศ ฉบับที่ 4/2564 เรื่อง ให้กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดีในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอชื่อจากบุคลากรเป็นโมฆะ

ประกาศ ฉบับที่ 5/2564 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในการดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี

ประกาศ ฉบับที่ 1/2565 เรื่อง ยกเลิกการหย่อนบัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี และปรับเปลี่ยนเป็นการเสนอชื่อผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต

ประกาศ ฉบับที่ 2/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 

ประกาศ ฉบับที่ 3/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามฯ และกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาฯ และหลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์

ประกาศ ฉบับที่ 4/2565 เรื่อง เลื่อนกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ และสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาฯ

ประกาศ ฉบับที่ 5/2565 เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 3/2565 และยกเลิกข้อความในประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 5/2564

ประกาศ ฉบับที่ 6/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี และกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดีและหลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์

 

สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของคณะโบราณคดี

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์การดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) รุ่น 7 พ.ศ.2562

รายงานการตรวจประเมิน (Feedback Report) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่น 7

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของคณะโบราณคดี

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2562-2566 (ฉบับปรับปรุง : เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

ผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 - 2579 เฉพาะช่วง 5 ปีแรก พ.ศ.2565-2569

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ต่อการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี มีดังนี้   

                  (1) ผลการดำเนินงาน และประสิทธิภาพของผลงาน ในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง (Performance outcomes)  

                  (2) สมรรถนะ ความสามารถในการบริหารงาน การบริหารจัดการในด้านต่างๆ อาทิ การเงิน งบประมาณ บุคลากร อัตรากำลัง ฯลฯ 

                  (3) การปรับปรุงและพัฒนาคณะให้มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 9 of 10

Joomla templates by Joomlashine