ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559

  คำสั่งแต่งตั้ง

  ร่าง นโยบาย และทิศทางของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2566-2569

 
 
 

  ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559

 คำสั่งแต่งตั้ง

  • คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
  • คำสั่งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
  • คำสั่งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
  • คำสั่งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 3/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายดูแลประสานงานการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

 ประกาศคณะกรรมการสรรหา

 เอกสารที่คณะกรรมการสภาฯ ได้รับจากสภามหาวิทยาลัย และ เอกสารสำหรับจัดทำวิสัยทัศน์

 แบบฟอร์มต่างๆ (File Word)

      แบบฟอร์มต่างๆ (File PDF)

 

        วิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

                  - ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย

                 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช

                 - รองศาสตราจารย์ ปรีชา ปั้นกล่ำ

                - ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์

               - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ

 

 

 

 
 
 

คำสั่งแต่งตั้ง  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์            

ประกาศคณะกรรมการสรรหา                                

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง  กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 2/2562 เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 4/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และกำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์

เอกสารเผยแพร่/เอกสารประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์

สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของคณะศึกษาศาสตร์

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560 (ฉบับปรับแก้หลังการประเมิน)

สรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) เฉพาะในส่วนของรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์

สรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

สรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีนานาชาติ

ประกาศของคณะกรรมการสรรหาฯ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 4/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามและผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง กำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และหลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์

เอกสารประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์ฯ 

สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของวิทยาลัยนานาชาติ

แผนพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ.2559-2563 

รายงานประจำปี2561 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562)

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) เฉพาะในส่วนของรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ 

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) เฉพาะในส่วนของรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ 

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 5 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2566)

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการปฎิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร

การสรรหาคณบดีคณะมัณฑนศิลป์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ

ประกาศต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหาฯ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 4/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามและผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง ปรับเปลี่ยนวันในการแสดงวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ และหลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วม

เอกสารประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์

สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของคณะมัณฑนศิลป์ 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562)   

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562)

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เฉพาะในส่วนของรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของคณะมัณฑนศิลป์

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 5 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2566) 

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการปฎิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การวางแผนการทำงานของส่วนงานจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของคณะมัณฑนศิลป์ 

Page 8 of 10

Joomla templates by Joomlashine