- ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

- ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

- ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

- สถานภาพ สถานการณ์ ความต้องการของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์

- รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556)

- ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามและผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 

แบบฟอร์มต่างๆ

 

 

 

 

 

                                          คณะโบราณคดี ปี 2560

 
 

>>  คณะโบราณคดี

 

คำสั่งแต่งตั้ง

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี

- คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเสนอชื่อและตรวจสอบคุณสทบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี

- คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะโบราณคดี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี

- ประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับที่ 1/2560 เรื่อง กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี

- ประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับที่ 2/2560 เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี

- ประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

- ประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับที่ 2/2561 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี และกำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ และสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาฯ

เอกสารประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์

 

แบบฟอร์มต่างๆ

 

>>  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2561

 

คำสั่งแต่งตั้ง

 

ประกาศต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหา

เอกสารประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์

แบบฟอร์มต่างๆ

>> คณะดุริยางคศาสตร์ ปี 2561

แบบฟอร์มต่างๆ

Page 7 of 9

Joomla templates by Joomlashine