ข้อบังคับการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ สถาบัน สำนัก

การดำเนินการสรรหา ผอ.ศูนย์ / สถาบัน / สำนัก

>>  หอศิลป์

>>   หอสมุดกลาง

>>  สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี     


 

แบบฟอร์มต่างๆ

  • ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ / สถาบัน / สำนัก

>> หอศิลป์

แบบฟอร์มต่างๆ

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ

 

                - ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

                - ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 2/2562 เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

                - ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 3/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง โดยส่วนงาน

                  - ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 4/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

                    - ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 5/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

                       - ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 6/2562 เรื่อง กำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาฯ และหลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์

 

เอกสารประกอบการเสนอชื่อ / การจัดทำวิสัยทัศน์

                - สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของส่วนงาน ต่อสำนักหอสมุดกลาง

                - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) สำนักหอสมุดกลาง

                - รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2560

                   (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) สำนักหอสมุดกลาง

                - สรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

(เป็นส่วนหนึ่งจากรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

แบบฟอร์มต่างๆ (File word)

 

แบบฟอร์มต่างๆ (File PDF)

 

 

 

>>  ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

แบบฟอร์มต่างๆ

Page 3 of 10

Joomla templates by Joomlashine