แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฏหมายของสภามหาวิทยาลัย

 
 
                                                     ปี พ.ศ. 2561                                              

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฏหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 516/2561

                                                     ปี พ.ศ. 2560                                              

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฏหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1586/2560

เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่ง ในคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สภาวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฏหมาย ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

                                                      ปี พ.ศ. 2559                                             

เรื่อง เพิ่มเติมกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฏหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่1537/2558 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2558 

 
                                                       ปี พ.ศ. 2558                                            

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฏหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องของสภามหาวิทยาลัยในการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 

     
 
 
                                                     ปี พ.ศ. 2562                                                      

เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 382/2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 11/2562 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 และคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 766/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562  ที่ 2090/2562

เรื่อง ยกเลิกกรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฏหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่ 766/2562

                                                     ปี พ.ศ. 2561                                                       

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฏหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่ 382/2561

                                                     ปี พ.ศ. 2560                                                       

คำสั่งเปลี่ยนแปลงกรรมการ กรรมการและเลขานุการ และแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม ในคณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

                                                    ปี พ.ศ. 2558                                                        

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องของสภามหาวิทยาลัยในการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จำนวน 2 ชุด 

แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน

     
 
 
                                        ปี พ.ศ. 2564                                          

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

 
                                        ปี พ.ศ. 2563                                           

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

                                        ปี พ.ศ. 2562                                           

เรื่อง ยกเลิกกรรมการ และเปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการที่ปรึกษา เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

                                         ปี พ.ศ. 2561                                           

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

                                          ปี พ.ศ. 2560                                         

เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่ง ในคณะกรรมการที่ปรึกาาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สภาวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฏหมาย ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

                                           ปี พ.ศ. 2558                                       

แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน

แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 
 
                                                  ปี พ.ศ. 2563                                                             

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                                                  ปี พ.ศ. 2558                                                             

แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ 673/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ 1160/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนานักศึกษา

                                               ปี พ.ศ. 2556                                                 

แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนานักศึกษา

Page 2 of 4

Joomla templates by Joomlashine