แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองนโยบายเพื่อการขับเคลื่อน และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย

 

                                                         ปี พ.ศ. 2562                                                      

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองนโยบายเพื่อการขับเคลื่อน และพัฒนามหาวิทยาลัย ของสภามหาวิทยาลัย

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฏหมายด้านวิชาการและวิจัย เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย

 
 
                                                     ปี พ.ศ. 2564                                                      

เรื่อง ให้กรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฏหมายด้านวิชาการและวิจัย เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตำแหน่ง

                                                     ปี พ.ศ. 2562                                                      

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฏหมายด้านวิชาการและวิจัย เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย

เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเกี่ยวกับด้านวิชาการและวิจัย

                                                    ปี พ.ศ. 2561                                                      

รื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฏหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เกี่ยวกับด้านวิชาการและวิจัย

 

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฏหมายด้านบริหาร เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย     

 
 
                                                     ปี พ.ศ. 2564                                                      

เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2959/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 และแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฏหมายด้านบริหาร เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย

 
                                                     ปี พ.ศ. 2563                                                      

เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่1966/2563 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 และแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฏหมายด้านบริหาร เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย

 
                                                     ปี พ.ศ. 2562                                                      

เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 382/2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 11/2562 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 และคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 766/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562  และแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฏหมายด้านบริหาร เพื่อการขับเคลื่อน และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย  ที่ 2090/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

                                                    ปี พ.ศ. 2564                                               

 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564

คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

                                                         ปี พ.ศ. 2563                                                        

เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร

Page 4 of 5

Joomla templates by Joomlashine