แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

 
                                               ปี พ.ศ. 2560                                              

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

                                               ปี พ.ศ. 2557                                               

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยศิลปากร

                                               ปี พ.ศ. 2555                                               

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยศิลปากร

แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่วังท่าพระ

                                                  ปี พ.ศ. 2560                                                

แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นทีน่วังท่าพระ

แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน

 
 
 
                                             ปี พ.ศ. 2563                                                

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน

                                              ปี พ.ศ. 2561                                                

แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน

แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร

 
                                               ปี พ.ศ. 2562                                              

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร

Page 3 of 5

Joomla templates by Joomlashine