คำสั่งแต่งตั้งสภาวิชาการ

 

                                                         ปี พ.ศ. 2563                                                      

เรื่อง แต่งตั้งสภาวิชาการ

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

                                                         ปี พ.ศ. 2562                                                      

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการประเภทคณบดี

เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการ ในสภาวิชาการ

                                                         ปี พ.ศ. 2560                                                     

เรื่อง แต่งตั้งสภาวิชาการ

เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่ง ในคณะกรรมการที่ปรึกาาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สภาวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฏหมาย ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

คำสั่งแต่งตั้งสภาวิชาการ (ลงวันที่ 23 มกราคม 2560)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

                         
 
                                                 ปี พ.ศ.2563                                                     

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

                                                 ปี พ.ศ.2562                                                     

เรื่อง เปลี่ยนแปลงเลขานุการ ในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

                                                  ปี พ.ศ. 2560                                                    

เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่ง ในคณะกรรมการที่ปรึกาาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สภาวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฏหมาย ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

                                                   ปี พ.ศ. 2559                                                   

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559)

                                                    ปี พ.ศ. 2558                                                  

เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

                                                     ปี พ.ศ. 2557                                                 

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

 

                                                    ปี พ.ศ. 2564                                              

ที่ 2459/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์

                                                    ปี พ.ศ. 2562                                               

ที่ 2067/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์

                                                   ปี พ.ศ. 2560                                                

ที่ 203/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์

                                                  ปี พ.ศ. 2558                                                

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ และกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ในส่วนของกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์

                                                   ปี พ.ศ. 2560                                                

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

 
                                                 ปี พ.ศ. 2562                                                 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร

                                                 ปี พ.ศ. 2560                                                  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร

                                                 ปี พ.ศ. 2559                                                   

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร เพิ่มเติม

                                                  ปี พ.ศ. 2558                                                 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3  4  5 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 5

Joomla templates by Joomlashine