รวมชุดคณะกรรมการต่างๆ

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 627/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาภารกิจด้านศิลปะ การออกแบบ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเสนอแนะเพื่อพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับภารกิจใหม่

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 440/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแนวใหม่ให้ทันกับกระแสโลก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองนโยบายเพื่อการขับเคลื่อน และพัฒนามหาวิทยาลัย ของสภามหาวิทยาลัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่วังท่าพระ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องของสภามหาวิทยาลัยในการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

คำสั่งแต่งตั้งณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเกี่ยวกับด้านวิชาการและวิจัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนานักศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยศิลปากร

Joomla templates by Joomlashine