การสนทนากลุ่ม 
การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

กำหนดวัน เวลา การจัดสนทนากลุ่ม (pdf)

ขั้นตอนการดำเนินการสนทนากลุ่ม (pdf)

ข้อคำถามการสนทนากลุ่มในเบื้องต้น (pdf) 

แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
(วันที่ 17-19 มกราคม 2565)

คณะ / ส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (word) 

สำนักงานอธิการบดี (word)  

หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิการบดี (word)

สภาคณาจารย์และพนักงาน (word)

หมายเหตุ กรุณาส่งแบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม มาที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งจัดส่งเป็น file word ที่ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Joomla templates by Joomlashine