คู่มือก การติดตาม และประเมินผลฯ

คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ภาคผนวก

แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบฟอร์ม ปส.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

แบบฟอร์ม ปส.2 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx

แบบฟอร์ม ปส.3 แบบรายงานความคืบหน้า/ความสำเร็จในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ

แบบฟอร์ม ปส.4 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน

เอกสารอื่นๆ 

รูปแบบเล่ม รายงานผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ จะเชิญมาสนทนากลุ่ม 

ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Joomla templates by Joomlashine