คำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร แทนตำแหน่งที่ว่างลงจำนวน 1 ตำแหน่ง

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 (มาตราที่เกี่ยวข้อง)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2559

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ

แบบฟอร์ม

  แบบฟอร์มข้อมูลประวัติฯ (ส.1) และสรุปการเสนอรายชื่อ (ส.2)

 

แบบฟอร์มข้อมูลประวัติฯ (ส.1) และสรุปการเสนอรายชื่อ (ส.2)  (File word)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine