การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

 

ประกาศต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์          

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 3/2564 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 4/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และกำหนดการการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ฯ และหลักเกณฑ์การเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 5/2564 เรื่อง การปรับรูปแบบการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

 

เอกสารประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์

สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของคณะวิทยาศาสตร์

รายงานประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 

รายงานการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ EdPEx คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx (SAR) คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เฉพาะในส่วนของผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เฉพาะในส่วนของผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ.2562-2566(ฉบับปรับปรุง : เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564)

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยต่อการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รายงานผลวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยที่ปรึกษาโครงการ Silpakorn University Transformation

Joomla templates by Joomlashine