แบบสอบถามการประเมินภาวะผู้นำ (Leadership) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี 

 
 
หรือสแกนจาก QR Code ต่อไปนี้
 
กรุณาตอบแบบสอบถามฯ ระหว่างวันที่ 11 - 25 มกราคม 2564
 
Joomla templates by Joomlashine