การสนทนากลุ่ม 
การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

1. กลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่เชิญมาสนทนากลุ่มและวิธีการเสนอชื่อ

2. กำหนดวัน เวลา การจัดสนทนากลุ่ม
(แยกตามส่วนงาน)

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะโบราณคดี

คณะมัณฑนศิลป์

คณะอักษรศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะดุริยางคศาสตร์

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิทยาลัยนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักหอสมุดกลาง

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

หอศิลป์

สำนักงานอธิการบดี

3. ขั้นตอนและตัวอย่างการดำเนินการในการสนทนากลุ่ม

4. แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม เป็นไฟล์ Word (แยกตามส่วนงาน)

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะโบราณคดี

คณะมัณฑนศิลป์

คณะอักษรศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะดุริยางคศาสตร์

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิทยาลัยนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักหอสมุดกลาง

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

หอศิลป์

สำนักงานอธิการบดี

 

หมายเหตุ กรุณาส่งแบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม มาที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งจัดส่งเป็น file word ที่ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Joomla templates by Joomlashine