แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฏหมายด้านบริหาร เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย     

 
                                                     ปี พ.ศ. 2565                                                      

ที่ 1661/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฏหมายด้านบริหาร เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย

ที่ 1249/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฏหมายด้านบริหาร เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย

                                                     ปี พ.ศ. 2564                                                      

ที่ 1379/2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2959/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 และแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฏหมายด้านบริหาร เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย

 
                                                     ปี พ.ศ. 2563                                                      

ที่ 2959/2563 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่1966/2563 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 และแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฏหมายด้านบริหาร เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย

 
                                                     ปี พ.ศ. 2562                                                      

ที่ 2090/2562 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 382/2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 11/2562 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 และคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 766/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562  และแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฏหมายด้านบริหาร เพื่อการขับเคลื่อน และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย  ที่ 2090/2562

Joomla templates by Joomlashine