แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฏหมายด้านวิชาการและวิจัย เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย

 
                                                     ปี พ.ศ. 2565                                                      

คำสั่งที่ 1662/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฏหมายด้านวิชาการและวิจัย เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตำแหน่ง

                                                     ปี พ.ศ. 2564                                                      

คำสั่งที่ 108/2564 เรื่อง ให้กรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฏหมายด้านวิชาการและวิจัย เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตำแหน่ง

                                                     ปี พ.ศ. 2562                                                      

คำสั่งที่ 2217/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฏหมายด้านวิชาการและวิจัย เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย

คำสั่งที่ 767/2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเกี่ยวกับด้านวิชาการและวิจัย

                                                    ปี พ.ศ. 2561                                                      

คำสั่งที่ 1278/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฏหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เกี่ยวกับด้านวิชาการและวิจัย

 

Joomla templates by Joomlashine