คำสั่งแต่งตั้ง

 

 

ประกาศคณะกรรมการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี โดยส่วนงาน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 4/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 6/2563 เรื่อง กำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ผุ้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี และหลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 7/2563 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

เอกสารประกอบการสรรหา / ประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์   

สรุปสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของส่วนงาน ต่อสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อใช้ประกอบการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2561  (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เฉพาะในส่วนของรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 5ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566)

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการปฎิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การวางแผนการทำงานของส่วนงานจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แบบฟอร์มต่างๆ 

แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้สำควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำหรับส่วนงาน (แบบฟอร์ม ผ.1) PDF

แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้สำควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำหรับส่วนงาน (แบบฟอร์ม ผ.1) word

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine