รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) 

            1. รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)
            2. 
ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เพิ่มเติม (ลงวันที่ 24 มกราคม 2563)   
            3. ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เพิ่มเติม (ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563)
               

 

เอกสารประกอบ

            1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
            2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
 
Joomla templates by Joomlashine