ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 นายภราเดช พยัฆวิเชียรนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่านได้แก่

  1. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการสิ่งแวดล้อม) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40        
  2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ ในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม   

 

 
Joomla templates by Joomlashine