คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ขอความร่วมมือนักศึกษา
ตอบแบบสอบถาม
การประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

คลิกที่ link นี้ >> แบบสอบถาม

หรือ QR Code ต่อไปนี้

ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

 
 
Joomla templates by Joomlashine