คำสั่งแต่งตั้ง  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์            

ประกาศคณะกรรมการสรรหา                                

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง  กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 2/2562 เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 4/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และกำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์

เอกสารเผยแพร่/เอกสารประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์

สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของคณะศึกษาศาสตร์

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560 (ฉบับปรับแก้หลังการประเมิน)

สรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) เฉพาะในส่วนของรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์

สรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

Joomla templates by Joomlashine