รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
 

ภาคผนวก

เอกสารประกอบ ภาคผนวก  1

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

รายละเอียดตัวชี้วัด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)

รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

Joomla templates by Joomlashine