รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

           1. แบบฟอร์ม ปม.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)
           2. แบบฟอร์ม ปม.2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)         
           3. แบบฟอร์ม ปม.3 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)       
           4. แบบฟอร์ม ปม.4 แบบรายงานความคืบหน้า/ความสำเร็จในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

         

เอกสารประกอบ

 
 
 วันที่ 3 มกราคม 2562
Joomla templates by Joomlashine