คู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ

คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุงในส่วนของการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบฟอร์ม ปค.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

แบบฟอร์ม ปค.2 ผลการดำเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน

แบบฟอร์ม ปค.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

แบบฟอร์ม ปค.4 แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร)

แบบฟอร์ม ปค.5 แบบรายงานความเป็นผู้นำ (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน (โดยหัวหน้าส่วนงาน)

แบบฟอร์ม ปค.6 แบบรายงานแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของส่วนงาน

เอกสารอื่นๆ 

รูปแบบเล่ม รายงานผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ จะเชิญมาสนทนากลุ่ม 

แผ่นประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสอบถาม 

Joomla templates by Joomlashine