รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

           - แบบฟอร์ม ปม.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
           - แบบฟอร์ม ปม.2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน
           - แบบฟอร์ม ปม.3 แบบรายงานผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
           - แบบฟอร์ม ปม.4 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559

2. รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ระหว่าง 23 มีนาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน

3. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

4. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

5. รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

6. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560

7. ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานที่สำคัญ ประจำปีการศึกษา 2556-2560

Joomla templates by Joomlashine