คำสั่งแต่งตั้ง

       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ

ประกาศฉบับที่ 1/2565 เรื่อง กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

ประกาศฉบับที่ 2/2565 เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

ประกาศฉบับที่ 3/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอฯ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ประกาศฉบับที่ 4/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามฯ และกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาฯ และหลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์

 

 

สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจประเมิน (Feedback Report) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 5ปี  พ.ศ.2562-2566 (ฉบับปรับปรุง : เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 - 2579 เฉพาะช่วง 5 ปีแรก พ.ศ.2565-2569 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine