ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศต่างๆ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฎิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1817/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์)

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 107/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์)

คำสั่งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการในการสนทนากลุ่ม การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การนำ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) มาใช้ในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คำสั่งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแบบสอบถาม รวบรวม และประมวลผลในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี

ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การนำ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาใช้ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 977/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช)

ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การนำ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาใช้ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2418/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์)

Joomla templates by Joomlashine