- ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

- ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

- ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

- สถานภาพ สถานการณ์ ความต้องการของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์

- รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556)

- ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามและผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 

แบบฟอร์มต่างๆ

 

 

 

 
Joomla templates by Joomlashine