คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1817/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์)

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 107/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การนำ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2560) มาใช้ในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

คำสั่งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการในการสนทนากลุ่ม การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี

คำสั่งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแบบสอบถาม รวบรวม และประมวลผลในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี

 
 
 
Joomla templates by Joomlashine