แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

     
                                         ปี พ.ศ. 2565                                         

คำสั่งที่ 2072/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

                                        ปี พ.ศ. 2564                                          

คำสั่งที่ 1157/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

คำสั่งที่ 1601/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดการการเงิน งบประมาณ และพัฒนากาหารายได้ของมหาวิทยาลัย

คำสั่งที่ 1600/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการและการใช้ระบบบริหารทรัพยากร (SU-ERP) ของมหาวิทยาลัย

 
                                        ปี พ.ศ. 2563                                           

คำสั่งที่ 434/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

                                        ปี พ.ศ. 2562                                           

คำสั่งที่ 765/2562 เรื่อง ยกเลิกกรรมการ และเปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการที่ปรึกษา เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

                                         ปี พ.ศ. 2560                                           

คำสั่งที่ 2372/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

คำสั่งที่ 939/2560 เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่ง ในคณะกรรมการที่ปรึกาาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สภาวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฏหมาย ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

                                           ปี พ.ศ. 2558                                       

คำสั่งที่ 1869/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน

Joomla templates by Joomlashine