แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฏหมายของสภามหาวิทยาลัย

 
 
                                                     ปี พ.ศ. 2561                                              

คำสั่งที่ 516/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฏหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

                                                     ปี พ.ศ. 2560                                              

คำสั่งที่ 1586/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฏหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

คำสั่งที่ 939/2560 เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่ง ในคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สภาวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฏหมาย ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

                                                      ปี พ.ศ. 2559                                             

คำสั่งที่ 1606/2559 เรื่อง เพิ่มเติมกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฏหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

คำสั่งที่ 852/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่1537/2558 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2558 

 
                                                       ปี พ.ศ. 2558                                            

คำสั่งที่ 1537/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฏหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

Joomla templates by Joomlashine