แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

 

                                                    ปี พ.ศ. 2564                                              

ที่ 2459/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์

                                                    ปี พ.ศ. 2562                                               

ที่ 2067/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์

                                                   ปี พ.ศ. 2560                                                

ที่ 203/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์

                                                  ปี พ.ศ. 2558                                                

ที่ 371/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ และกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ที่ 603/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ในส่วนของกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์

                                                   ปี พ.ศ. 2560                                                

Joomla templates by Joomlashine