คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

                         
 
                                                 ปี พ.ศ.2564                                                     

คำสั่งที่ 1742/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

                                                 ปี พ.ศ.2562                                                     

คำสั่งที่ 768/2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงเลขานุการ ในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

                                                  ปี พ.ศ. 2560                                                    

คำสั่งที่ 939/2560 เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่ง ในคณะกรรมการที่ปรึกาาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สภาวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฏหมาย ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

                                                   ปี พ.ศ. 2559                                                   

คำสั่งที่ 10178/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559)

                                                    ปี พ.ศ. 2558                                                  

คำสั่งที่ 356/2558 เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

                                                     ปี พ.ศ. 2557                                                 

คำสั่งที่ 1730/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

Joomla templates by Joomlashine