คำสั่งแต่งตั้งสภาวิชาการ

 

                                                         ปี พ.ศ. 2565                                                      

คำสั่งที่ 1257/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการแทนตำแหน่งที่ว่าง

                                                         ปี พ.ศ. 2563                                                      

คำสั่งที่ 402/2563 เรื่อง แต่งตั้งสภาวิชาการ

คำสั่งที่ 2830/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

                                                         ปี พ.ศ. 2562                                                      

คำสั่งที่ 1554/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการประเภทคณบดี

คำสั่งที่ 769/2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการ ในสภาวิชาการ

                                                         ปี พ.ศ. 2560                                                     

คำสั่งที่ 146/2560 เรื่อง แต่งตั้งสภาวิชาการ

คำสั่งที่ 939/2560 เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่ง ในคณะกรรมการที่ปรึกาาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สภาวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฏหมาย ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

คำสั่งที่ 146/2560 เรื่องแต่งตั้งสภาวิชาการ (ลงวันที่ 23 มกราคม 2560)

Joomla templates by Joomlashine