1.      เอกสารความรู้ เรื่อง ข้อกฏหมายจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530
  2.      เอกสารความรู้  เรื่อง มหาวิทยาลัย : กฏหมายและคำวินิจฉัยของศาล โดย ท่านอนุชาติ  คงมาลัย
  3.      AEC : หน้าที่และโอกาสจากการปฏิบัติตามกฏหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  4.      เอกสารองค์ความรู้ เรื่อง กฏหมายว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ : คำวินิจฉัยศาลฏีกาและอัยการสูงสุด
  5.      ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
  6.      คู่มือแนวปฏิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

7.     ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินตามกฏหมาย ป.ป.ช. พ.ศ.2561


8.     หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. 2561


9.     การกำหนดตำแหน่งผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินตามมาตราม 102 พ.ศ. 2561 (บทความ ป.ป.ช. ฉบับที่ 3) 


10.    มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ 


11.    มหาวิทยาลัย "สิลปากร" : เมื่อแรกตั้งถึงปัจจุบัน โดย ท่านอนุชาติ คงมาลัย (1 สิงหาคม 2562)


12.    กฎหมายมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2486-2558 + ภาคผนวก โดย ท่านอนุชาติ คงมาลัย


13.    ปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทย


14.    คู่มือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567


15.   เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ  “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนแผนพัฒนาส่วนงาน เพื่อการขับเคลื่อนส่วนงาน”

 

 
Joomla templates by Joomlashine