ระบบประเมินการบริหารงานของอธิการบดี (สามารถประเมินภายในวันที่ 20 - 30 เมษายน พ.ศ. 2558) 

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ 2 ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง คู่มือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 

คู่มือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 

ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ ในรอบปีที่ 2 ของการปฏิบัติงาน 

แบบฟอร์มการเสนอชื่อกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการตอบแบบสอบถาม และการสนทนา/สนทนากลุ่ม

แบบฟอร์มแบบตอบรับเข้าร่วมสนทนา/สนทนากลุ่ม ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลอธิการบดีฯ (กรรมการสภามหาวิทยาลัย)

แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมสนทนา/สนทนากลุ่ม ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลอธิการบดีฯ (คณบดี ศูนย์ สถาบัน สำนัก กรรมการ และนักศึกษา)

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปีที่ 2 ของการปฏิบัติงาน (วันที่ 13 มี.ค.57 - 12 มี.ค.58)    

Joomla templates by Joomlashine