รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ 1 ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี

เอกสาร หลักฐาน ประกอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี

ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2554

ประกาศ มศก. เรื่อง คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

คู่มือ ระบบการติดตาม ครวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการการปฏิบัิติงานของอธิการบดีฯ

แบบฟอร์มการเสนอชื่อกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการตอบแบบสอบถามและการสนทนา/สนทนากลุ่ม

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปีที่ 1 ของการปฏิบัติงาน (วันที่ 13 มี.ค.56 - 12 มี.ค.57)

 
Joomla templates by Joomlashine